SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Kategorier

DOKUMENTMALER

Avskjedigelse brukes ved klare tillitsbrudd og når det er ønskelig å få medarbeideren fort ut av bedriften.  Avskjedigelse er et sterkere tiltak enn oppsigelse og benyttes gjerne i situasjoner hvor den ansatte står bak klare tillitsbrudd som underslag, vold, tyveri og så videre. Malen for…
Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. I Norge er det et krav etter arbeidsmiljøloven §14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale ved ethvert ansettelsesforhold. Under kan du laste ned en mal for en standard…
Styremøteprotokoll skal utarbeides av daglig leder og inneholde beslutningene som ble fattet i styremøtet. Last ned en gratis mal under. En styreprotokoll skal som minimum angi tid og sted, hvem som deltok på møtet, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Dersom et medlem av styret ikke var med…
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Én gang i året avholdes ordinær generalforsamling.  innkallingen skal skje innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamlingen innkalles av styret. Dette dokumentet er produsert av altinn.no, som justerer sine…
Aksjonæravtaler er et nyttig redskap for å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. Dette gjelder både i forholdet eierne imellom og overfor eventuelle långivere og andre som ikke eier aksjer i selskapet. I stor utstrekning er det anledning til,…
Mal for gjeldsbrev mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For eksempel i tilfeller der arbeidsgiver yter lån til arbeidstaker. Men kan også benyttes i andre situasjoner der arbeidstaker erkjenner å skylde arbeidsgiver penger. Last ned fil: Gjeldsbrev arbeidstaker
Eksempel på hvilke punkter arbeidsgiver og arbeidstaker bør tenke gjennom og diskutere i forbindelse med medarbeidersamtale. Dokumentet inneholder også ett forslag til handlingsplan for tiltak frem til neste medarbeidersamtale. Det gjøres oppmerksom på at medarbeidersamtaler ikke er…
Eksempel på utforming av personalhåndbok til bruk internt i bedriften. Her kan reguleres forhold som ikke bryter med det som følger av lov eller eventuell tariffavtale. En personalhåndbok anbefales å tilpasse til den enkelte virksomhet da det kan være ulike behov i ulike virksomheter.…
Eksempel på selvskyldnerkausjon. Det gjøres oppmerksom på at for eksempel banker og andre finansinstitusjoner normalt vil ha egne skjemar for selvksyldnerkausjon som det normalt vil være et krav om at benyttes. Last ned fil: Selvskyldnerkausjon